Regulamin opieki nad końmi w stajni

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki wykonywania usługi opieki nad końmi oraz innymi zwierzętami w stajni/stadninie/hodowli (zwanej dalej Umową) zawieranej pomiędzy klientem (zwanym dalej Klientem), a Horse Partners s.c.

 2. Stosunki prawne pomiędzy Horse Partners s.c. a Klientem regulowane są przez Regulamin oraz zawieraną na ich podstawie Umowę.

 3. Klient akceptuje treść Regulaminu z chwilą zawarcia Umowy.

§ 2. Wynagrodzenie

 1. Opieka nad końmi realizowana jest na koszt Klienta.

 2. Wynagrodzenie Horse Partners s.c. obejmuje koszt:

  1. dojazdu do miejsca sprawowania opieki nad końmi,

  2. profesjonalnej opieki nad końmi,

  3. ciągłej opieki telefonicznej weterynarza w trakcie realizowania usług opieki,

  4. czynności dodatkowych zleconych przez Klienta.

 3. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Horse Partners s.c. w trakcie realizacji zamówionej usługi, które zostaną odpowiednio udokumentowane, a których poniesienie było niezbędne dla dobrostanu koni (przyjazd lekarza weterynarii, kowala, zakup pasz, leków etc.).

 4. Horse Partners s.c. akceptuje płatność uzgodnionego w Umowie wynagrodzenia w walucie obcej. Dopuszczalne waluty obce to: Euro, Funt brytyjski, Dolar amerykański, Frank szwajcarski.

§ 3. Obowiązki Horse Partners s.c.

Horse Partners s.c. zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności w opiece nad powierzonymi zwierzętami oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt, w tym:

a) pojenia koni w odpowiednich odstępach czasowych (minimum co 4 godziny), w miarę możliwości, zapewnienia stałego dostępu do wody lub zgodnie ze szczególnymi zaleceniami Klienta bądź lekarza weterynarii (np. w przypadku koni chorych lub wymagających szczególnej opieki);

b) karmienia koni zgodnie z wytycznymi Klienta;

c) monitorowania stanu koni oraz reagowania na wszelkie niepokojące objawy, np. objawy kolki, poprzez podjęcie odpowiednich działań, m.in. poinformowania osoby wskazanej przez Klienta do kontaktu, konsultacji z weterynarzem współpracującym z Horse Partners s.c., wezwania lokalnego weterynarza czy odpowiednich służb, a także działań zaleconych przez w/w osoby.;

d) podawania leków, suplementów diety czy też wykonywanie innych działań zleconych przez Klienta lub weterynarza zgodnie z wytycznymi tych osób, a mających na celu dobrostan koni.

e) ścielenia w boksach oraz zapewnienia porządku i ogólnej czystości w stajni zgodnie z wytycznymi Klienta;

f) w przypadku konieczności przewiezienia koni, np. do kliniki weterynaryjnej, Horse Partners s.c. zobowiązuje się do zorganizowania odpowiedniego transportu lub w miarę możliwości przewiezienia koni we własnym zakresie zgodnie z Regulaminem Opieki nad Końmi w Transporcie Horse Partners s.c. dostępnym do wglądu w formie pisemnej oraz na stronie internetowej www.horse-partners.pl.

 1. Wszelkie czynności podejmowane przez Horse Partners s.c. mające na celu realizację Umowy i opiekę nad powierzonymi końmi zostaną stosownie udokumentowane.

 2. Horse Partners s.c. zobowiązuje się do udzielania informacji na temat stanu powierzonych w opiekę koni bezpośrednio, drogą telefoniczną, lub w miarę możliwości za pośrednictwem wiadomości e-mail, Skype lub serwis Facebook. Wyżej wymienione informacje będą przekazywane jedynie osobom uprawnionym przez Klienta i wymienionym w Umowie.

 3. Horse Partners s.c. zobowiązuje się do właściwej pielęgnacji i utrzymania sprzętu wykorzystywanego do realizowania usług, tj odpowiedniego serwisowania, czyszczenia i dezynfekowania w/w sprzętu:

a) w przypadku sprzętu powierzonego przez Klienta – pielęgnacji, czyszczenia i serwisowania sprzętu zgodnie z wytycznymi Klienta;

b) w przypadku sprzętu własnego Horse Partners s.c. – serwisowania, pielęgnacji oraz czyszczenia sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz dobrej praktyki. Ponadto Horse Partners s.c. dokonuje czyszczenia i dezynfekcji sprzętu odpowiednimi środkami chemicznymi w trakcie lub po wykonaniu usługi celem zminimalizowania ryzyka przenoszenia chorób lub pasożytów.

§ 4. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest przed realizacją zamówionej usługi poinformować Horse Partners s.c. o szczególnych okolicznościach, niezależnie od ich charakteru w stosunku do koni (np. choroby, wymóg podania leków koniom, trudności z końmi typu gryzienie, kopanie, narowy), a które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób, koni czy innych zwierząt.

 2. Klient zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi opieki nad końmi, w tym:

 1. danych kontaktowych osoby decyzyjnej w sprawie nagłych wypadków, potrzeby konsultacji podejmowanych działań, poinformowania o stanie koni etc.;

 2. danych kontaktowych lekarza weterynarii zwyczajowo opiekującego się końmi Klienta lub wybranego przez Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu lub przyjazdu w/w weterynarza, Horse Partners s.c. skontaktuje się z weterynarzem wybranym we własnym zakresie.;

 3. danych kontaktowych kowala zwyczajowo opiekującego się końmi Klienta lub wybranego przez Klienta. W przypadku braku możliwości kontaktu lub przyjazdu w/w kowala, Horse Partners s.c. skontaktuje się z kowalem wybranym we własnym zakresie.;

 4. informacji i wytycznych na temat karmienia koni, podawania suplementów diety, leków, wszelkich dodatkowych czynności niezbędnych dla dobrostanu i zdrowia koni;

 5. informacji dotyczących zwyczajów, zachowań, nawyków, narowów etc. koni (np. kolejności wyprowadzania na padoki, wzajemnych relacji między końmi etc.).

§ 5. Odpowiedzialność Horse Partners s.c.

 1. Horse Partners s.c. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w opiece nad powierzonymi końmi, jednakże nie może brać odpowiedzialności za szkody wynikające z zachowań, charakteru, złych doświadczeń, przebytych chorób, skłonności do kolkowania etc. powierzonych w opiekę koni.

 2. Odpowiedzialność Horse Partners s.c. z tytułu zobowiązań, roszczeń, kosztów, związanych z realizacją Umowy, wynikających z niedochowania należytej staranności ustala się do wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie, chyba że szkoda powstała na skutek umyślnego działania lub zaniechania Horse Partners s.c., kiedy to Horse Partners s.c. odpowiada w pełnej wysokości.

 3. Horse Partners s.c. nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.

 4. Horse Partners s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną siłą wyższą obejmującą w szczególności wojnę, zamieszki, akty terroru, pożar, klęski żywiołowe, działania rządu lub władz publicznych. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Horse Partners s.c. niezwłocznie zawiadomi odpowiednie służby oraz Klienta.

§ 6. Odwołanie usługi w trakcie jej realizacji przez Horse Partners s.c.

 1. Horse Partners s.c. świadczy swoje usługi z należytą starannością i dbałością o dobro powierzonych w opiekę koni.

 2. W przypadku, gdy zlecona usługa opieki na końmi w stajni zagraża życiu lub zdrowiu koni (np. ze względu na zły stan stajni, choroba konia), Horse Partners s.c. niezwłocznie skontaktuje się za pośrednictwem telefonu komórkowego ze wskazaną przez Klienta osobą i zasugeruje przewiezienie koni do innej stajni lub miejsca gdzie będzie możliwe udzielenie im odpowiedniej pomocy weterynaryjnej. Następnie Horse Partners s.c. jest zobowiązana oczekiwać przez 30 minut na pisemną decyzję Klienta, tj. w formie wiadomości sms lub e-mail, na temat dalszej realizacji zleconej usługi. Po tym czasie, jeżeli brak będzie odpowiedzi pisemnej Klienta, Horse Partners s.c. kierując się dobrem koni samodzielnie podejmuje decyzję odnośnie kontynuowania realizacji usługi, a Klient nie będzie miał żadnych z tego tytułu roszczeń w stosunku do Horse Partners s.c.

 3. W przypadku, gdy warunki realizacji usługi lub oczekiwanie na decyzję osoby wskazanej przez Zlecającego jest szczególnie niebezpieczne dla koni, Horse Partners s.c. ma prawo bezwzględnej odmowy kontynuowania realizacji usługi lub zmiany warunków realizacji usługi mając na uwadze dobro koni.

 4. W przypadku odmówienia dalszej realizacji usługi przez Horse Partners s.c. ze względu na dobrostan koni, Klient zostanie obciążony jedynie rzeczywiście poniesionymi kosztami.

§ 7. Dokumenty

Do realizacji usługi przez Horse Partners s.c., konie muszą posiadać paszporty i niezbędne dokumenty weterynaryjne, które Klient jest zobowiązany uzyskać i przekazać Horse Partners s.c. Wszelkie koszty wynikające z braku tych dokumentów będą ponoszone przez Klienta.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową zastosowanie mają stosowne akty prawne.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Zadzwoń do nas :)
Previous slide Next slide Show content Hide content