Regulamin opieki nad końmi w transporcie

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki wykonywania usługi wynajmu samochodu z kierowcą oraz opieki nad końmi w trakcie przewozu (zwanej dalej Umową) zawieranej pomiędzy klientem (zwanym dalej Klientem), a Horse Partners s.c.

 2. Stosunki prawne pomiędzy Horse Partners s.c. a Klientem regulowane są przez Regulamin oraz zawieraną na ich podstawie Umowę.

 3. Klient akceptuje treść Regulaminu z chwilą zawarcia Umowy.

§ 2. Wynagrodzenie

 1. Konie są przewożone na koszt Klienta.

 2. Wynagrodzenie Horse Partners s.c. obejmuje koszt:

  1. wynajmu samochodu z kierowcą na ustalonej wcześniej trasie,

  2. opieki nad koniem w trakcie przewozu,

  3. ciągłej opieki telefonicznej weterynarza w trakcie realizowania usług wynajmu i opieki,

  4. pobytu koni w stajniach zgodnie z planem trasy,

  5. przepraw promowych,

  6. płatnych odcinków dróg.

 3. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Horse Partners s.c. w trakcie realizacji zamówionej usługi, które zostaną odpowiednio udokumentowane, a których poniesienie było niezbędne dla dobrostanu koni (np. dodatkowe postoje, przyjazd lekarza weterynarii, wizyty u lekarza weterynarii, leki).

 4. Horse Partners s.c. akceptuje płatność uzgodnionego w Umowie wynagrodzenia w walucie obcej. Dopuszczalne waluty obce to: Euro, Funt brytyjski, Dolar amerykański, Frank szwajcarski.

 5. W przypadku odwołania transportu łączonego koszty ponoszone przez Klienta są proporcjonalne do poniesionych kosztów rzeczywistych.

§ 3. Obowiązki Horse Partners s.c.

1. Horse Partners s.c. zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności w opiece nad powierzonymi końmi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu żywych zwierząt, w tym:

a) planowania trasy z uwzględnieniem komfortu i bezpieczeństwa przewożonych koni, np. unikanie zatłoczonych miejskich tras, miejsc szczególnie hałaśliwych, przejazdu w pobliżu lotnisk etc.;

b) zachowania ostrożności w prowadzeniu pojazdu, w miarę możliwości unikania ostrego hamowania czy mocnych przechyłów na zakrętach;

c) pojenia koni w odpowiednich odstępach czasowych (minimum co 4 godziny);

d) w przypadku przewozu trwającego dłużej niż 12 godzin, zatrzymania się na 12 godzinny postój w odpowiedniej stajni. Wyjątkiem może być sytuacja, w której do celu podróży pozostał niewielki odcinek trasy i stres dla koni związany z dojechaniem do celu będzie mniejszy niż stres związany z wyładunkiem, i ponownym załadunkiem w miejscu postoju.

e) monitorowania stanu koni oraz reagowania na wszelkie niepokojące objawy np. objawy kolki, poprzez podjęcie odpowiednich działań, m.in. poinformowania osoby wskazanej przez Klienta do kontaktu, konsultacji z weterynarzem współpracującym z Horse Partners s.c., wezwaniem lokalnego weterynarza czy odpowiednich służb, a także działań zaleconych przez w/w osoby.;

f) podawania leków, suplementów diety czy też wykonywanie innych działań zleconych przez Klienta lub weterynarza zgodnie z wytycznymi tych osób, a mających na celu dobrostan koni.

2. Horse Partners s.c. zobowiązuje się do właściwej pielęgnacji i utrzymania sprzętu wykorzystywanego do realizowania usług, tj. odpowiedniego serwisowania, czyszczenia i dezynfekowania w/w sprzętu:

a) w przypadku Koniowozu: mycia i dezynfekowania możliwie po każdym powrocie z trasy do bazy firmy, a w przypadku przewozu koni chorych lub bez udokumentowanej historii chorób/szczepień bezwzględnego mycia i dezynfekcji przedziału dla koni.

b) w przypadku sprzętu dodatkowego, tj. ochraniacze transportowe, derki etc. – prania i dezynfekowania po każdym użyciu.

§ 4. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest przed realizacją zamówionej usługi poinformować Horse Partners s.c. o szczególnych okolicznościach, niezależnie od ich charakteru w stosunku do koni (np. wymóg podania leków koniom, trudności z końmi typu gryzienie, kopanie, narowy), a które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób, koni czy innych zwierząt.

2. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania koni do przewozu, zaleca się:

a) Nie podawanie pasz energetycznych (np. owsa) na 12 godzin przed przewozem – szczególnie w przypadku przewozu dłuższego niż 4 godziny.

b) Nie podawanie pokarmów zwiększających ryzyko kolki, np. większej ilości jabłek.

c) Wyczyszczenie koni z błota, kurzu etc. – co zmniejsza ryzyko otarć czy innych uszkodzeń skóry.

d) Założenie ochraniaczy transportowych – w przypadku braku ochraniaczy Klienta, Horse Partners s.c. dysponuje kilkoma zestawami ochraniaczy transportowych na nogi marki Horze oraz dwoma zestawami elastycznych owijek i podkładów pod owijki.

e) Koniowóz wykorzystywany przez Horse Partners s.c. posiada możliwość regulacji wentylacji oraz monitorowania temperatury wewnątrz przedziału dla koni, jednakże w przypadku niskich temperatur atmosferycznych i np. chorych lub wygolonych koni, zaleca się przewóz koni w derkach. W przypadku braku derki Klienta, Horse Partners s.c. dysponuje kilkoma derkami polarowymi.

§ 5. Odpowiedzialność Horse Partners s.c.

1. Horse Partners s.c. zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności w opiece nad powierzonymi końmi, jednakże nie może brać odpowiedzialności za szkody wynikające z zachowań, charakteru, złych doświadczeń, przebytych chorób, skłonności do kolkowania etc. powierzonych w opiekę koni.

2. Horse Partners s.c. pomaga przy załadunku oraz rozładunku koni zachowując wszelką ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo oraz komfort koni, a także konsultując zastosowane sposoby wprowadzania/wyprowadzania z Klientem lub osobą przez niego wskazaną w Umowie. Jednakże każdy załadunek oraz rozładunek zwierząt łączy się ze stresem dla nich oraz jest potencjalnie niebezpieczny dla koni oraz dla ludzi przy tym obecnych. Horse Partners s.c. nie odpowiada za szkody wynikłe w trakcie w/w działań.

3. Usługa wynajmu samochodu z kierowcą jest realizowana zgodnie z warunkami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokołu podpisania, sporządzonych w Genewie w dniu 19 maja 1956 roku (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238 ze zm.), które określają zakres odpowiedzialności Horse Partners s.c.

4. Horse Partners s.c. ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie koni tylko w razie wypadku drogowego.

5. Horse Partners s.c. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wszelkich opóźnień spowodowanych przez korki, wypadki, problemy drogowe niezależne od Horse Partners s.c. i wynikające z tego konsekwencje dla frachtu lotniczego, konkursów sportowych, i innych zobowiązań Klienta.

6. Horse Partners s.c. nie ponosi odpowiedzialności za stres koni spowodowany przewozem, ani za skutki tego stresu występujące po zakończeniu realizowania usługi.

7. Horse Partners s.c. zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla koni na czas transportu i chętnie udzieli więcej informacji w tym zakresie.

8. Horse Partners s.c. informuje, iż w przypadku konieczności skorzystania z przeprawy promowej w trakcie realizacji zamówionej usługi, obowiązują przepisy i regulacje firmy świadczącej usługę przeprawy promem.

§ 6. Odwołanie usługi w trakcie jej realizacji przez Horse Partners s.c.

 1. Horse Partners s.c. świadczy swoje usługi z należytą starannością i dbałością o dobro przewożonych koni.

 2. W przypadku, gdy zlecona usługa zagraża życiu lub zdrowiu koni, Horse Partners s.c. niezwłocznie skontaktuje się za pośrednictwem telefonu komórkowego ze wskazaną przez Klienta osobą i zasugeruje odwołanie usługi oraz powrót konia do miejsca początkowego lub do miejsca gdzie będzie możliwe udzielenie koniom odpowiedniej pomocy weterynaryjnej. Następnie Horse Partners s.c. jest zobowiązana oczekiwać przez 30 minut na pisemną decyzję Klienta, tj. w formie wiadomości sms lub e-mail, na temat dalszej realizacji zleconej usługi. Po tym czasie, jeżeli brak będzie odpowiedzi pisemnej Klienta, Horse Partners s.c. kierując się dobrem koni samodzielnie podejmuje decyzję odnośnie kontynuowania realizacji usługi, a Klient nie będzie miał żadnych z tego tytułu roszczeń w stosunku do Horse Partners s.c.

 3. W przypadku, gdy realizacja usługi lub oczekiwanie na decyzję osoby wskazanej przez Klienta jest szczególnie niebezpieczne dla koni, Horse Partners s.c. ma prawo bezwzględnej odmowy kontynuowania realizacji usługi mając na uwadze dobro koni.

 4. W przypadku odmówienia dalszej realizacji usługi przez Horse Partners s.c. ze względu na dobrostan koni, Klient zostanie obciążony jedynie rzeczywiście poniesionymi kosztami.

§ 7. Dokumenty

 1. Do realizacji usługi przez Horse Partners s.c., konie muszą posiadać paszporty i niezbędne dokumenty weterynaryjne, które Klient jest zobowiązany uzyskać i przekazać Horse Partners s.c. Wszelkie koszty wynikające z braku tych dokumentów będą ponoszone przez Klienta.

 2. Do przewozu koni na terenie kraju, poza gminę właściwą dla miejsca pobytu koni lub powyżej 50 km, są potrzebne następujące dokumenty:
  a) paszport hodowlany (nie PZJ-owski), który Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Horse Partners s.c. przed wykonaniem usługi przewozu;
  b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów do przewożenia zwierząt, które Horse Partners s.c. posiada i w każdej chwili na żądanie Zamawiającego zostaną mu okazane.

 3. Do przewozu koni powyżej 8 godzin, tj. tzw. „transportu długotrwałego”, lub poza granice kraju właściwego dla miejsca odbioru koni, dodatkowo są potrzebne:

a) świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, które Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Horse Partners s.c. przed wykonaniem usługi przewozu;
b) plan trasy, jeżeli podróż będzie trwała więcej niż 8 godzin. Zarówno plan trasy, jak również wybór stajni w trakcie przewozu długotrwałego pozostawiany jest do wyboru Horse Partners s.c. Na wyraźne życzenie Zamawiającego postój odbywa się we wskazanej przez niego stajni.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową zastosowanie mają stosowne akty prawne.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Zadzwoń do nas :)